„Jsem tady pro Vás“

GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ PRŮZKUMNÉ PRÁCE

pro rodinné domy (RD) i komerční stavby (KS)

Inženýrskogeologický průzkum (IGP)
Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

Nabízené služby pro IGP

 • Posouzení založení RD či komerční stavby
 • Posouzení založení liniových staveb (kanalizace, plynovody, komunikace)
 • Posouzení založení zpevněných ploch (parkoviště, hřiště)
 • Posouzení budování přehrad, vodních nádrží, hrází
 • Studie pro územní plánování
 • Mapování skalních výchozů
 • Vytvoření 3D modelu pro BIM
 • Posouzení skládkování vytěženého zeminového materiálu
 • Kontrola základové spáry
 • Dozor pilot


Hydrogeologický průzkum (HGP)
Hydrogeologický průzkum (HGP)

Nabízené služby pro HGP

 • Posouzení vsakování srážkových a odpadních vod
 • Realizace vsakovací zkoušky
 • Zpracování posudku pro ČOV
 • Posouzení odvodnění stavební jámy
 • Posouzení jímání podzemních vod
 • Realizace čerpací a stoupací zkoušky
 • Zpracování posudku pro povolení nakládání s vodami
 • Monitoring podzemních vod
 • Pasportizace vodních zdrojů
 • Odběry vzorků povrchových a podzemních vod


Kontaminační průzkum (KP)
Kontaminační průzkum (KP)

Nabízené služby pro KP

 • Posouzení znečištění horninového prostředí (zemin a podzemních vod)
 • Monitoring znečištění
 • Odběry vzorků zemin, vod, sedimentů, kalů, odpadů
 • Hodnocení rizik znečištění
 • Určení typu skládky pro vytěženou zeminu

 

Pedologický průzkum (PP)
Pedologický průzkum (PP)

Nabízené služby pro PP

 • Ověření půdních poměrů
 • Bilance skrývky
 • Využitelnost skrývky


Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Nabízené služby pro ZPF

 • zpracování podkladů pro odnětí půdy ze ZPF (žádost + přílohy):
 • žádost
 • údaje z katastru nemovitostí o pozemcích 
 • vyjádření vlastníků pozemků 
 • výpočet odvodu 
 • plán rekultivace
 • předběžnou bilanci skrývky 
 • pedologický průzkumu
 • údaje o odvodnění, závlahách, protierozních opatřeních, opatřeních pro zadržení vody v krajině
 • zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany


Doplňkové činnosti
Doplňkové činnosti

Nabízené služby doplňkových činností

 • v rámci průzkumu jsem schopna pro Vás zajistit  uvedené doplňkové činnosti subdodavatelsky, externími firmami


Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?