Výstupy

Software pro zpracování výstupů 

 • Geo 5 (2023)
 • Surfer (2023)
 • CorelRAW (2023)
 • CorelCAD (2018)
 • sada Microsoft Office (2023)
 • Adobe Acrobat

Textové výstupy 

 • textová část ZZ z průzkumu 
 • posudek pro ČOV či DČOV 
 • podklady pro odnětí půdy ze ZPF 
 • posudky subdodavatelů 

Grafické výstupy 

 • orientační a účelové situace 
 • geologické a geotechnické řezy 
 • izolinie (sledovaného parametru) 
 • 3D modely prostředí pro BIM 
 • informativní tabulky a grafy 
 • geologické profily sond
 • pasporty objektů (skalní výchozy, vodní zdroje) 
 • petrografický popis hornin        
 • fotodokumentace 
 • protokoly terénních zkoušek a laboratorních měření   

Rozsah výstupů provedených prací odpovídá jednak konkrétní etapě zvoleného typu průzkumu či doplňkové činnosti, ale především požadavkům objednatele, dle kterých je nabízený rozsah prací upraven a realizován v návaznosti na řešenou projekční fázi. Všechny výstupy (textové i grafické) jsou kompletovány do jednoho celku, tj. závěrečné zprávy (ZZ), zpracované dle aktuálně platných zákonů, vyhlášek, norem a odborných publikací. 

Závěrečná zpráva (ZZ) může mít:

 • rešeršní povahu - zpracovává se výhradně na základě archivních údajů, nejčastěji v etapě předběžného IG a vyhledávacího HG průzkumu, může však být použita i v dalších etapách průzkumů v případně dostatečné archivní prozkoumanosti poskytující věrohodné údaje. 
 • ověřovací povahu - zpracovává se na základě realizace průzkumných prací in situ, nejčastěji v etapě podrobného a doplňkového IG, HG, K, P průzkumu či doplňkových činností.

Termín zpracování ZZ se odvíjí od níže uvedeného (bude stanoven v zaslané nabídce):

 • povahy průzkumu - rešerše (sběr a selekce dat), realizace průzkumu (sběr a selekce dat, realizace terénních průzkumných prací, laboratorní analýzy, zajištění subdodávek).
 • rozsahu průzkumu - tj. etapy průzkumu, množství terénních prací, množství laboratorních analýz a termínu dodání výsledků, náročnosti zpracování, provedení subdodávek, apod. 
 • zajištění inženýrských sítí a vstupů objednatelem - ověření existence inženýrských sítí v místech průzkumu ze strany objednatele a zajištění povolení vstupů na pozemky dotčené realizací průzkumu. 
 • legislativně stanovených oznamovacích lhůt a povolení - před zahájením průzkumných prací souvisejících se zásahem do pozemku je nutno: 1) min. 15 dnů předem vždy oznámit příslušnému obecnímu úřadu plánované provádění geologických prací; 2) min. 30 dnů předem podat projekt příslušnému krajskému úřadu, v případě plánované realizace průzkumného díla hlubšího než 30 m nebo průzkumných děl s celkovou hloubkou větší než 100 m (krajský úřad musí podat vyjádření do 30 dnů od podání projektu, jinak je projekt považován za schválený); 3) předem získat povolení vodoprávního úřadu, nachází-li se lokalita v ochranném pásmu vodního zdroje nebo v záplavovém území; 4) předem získat souhlas vodoprávního úřadu v případě realizace průzkumného díla pro jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

Expedice ZZ se provádí:

 • v elektronické formě (*.pdf) - zaslání ZZ bez autorizačních razítek na e-mail objednatele, ke kontrole formálních údajů, do stanoveného termínu, před úhradou faktury za provedené geologické práce, není-li stanoveno jinak.
 • v tištěné formě (3 paré) - závěrečná zpráva se předává osobně nebo prostřednictvím České pošty, v kroužkové vazbě, s razítky a podpisy, po úhradě faktury za provedené geologické práce, není-li stanoveno jinak.
 • doplňuje se předávacím protokolem.


Máte dotaz, chcete zaslat poptávku?