Doplňkové činnosti

Můžu pro Vás zajistit

 • Radonový průzkum
 • Geofyzikální průzkum
 • Korozní průzkum 
 • Atmogeochemický průzkum 
 • Geodetické práce 

V rámci průzkumu jsem schopna pro Vás zajistit níže uvedené doplňkové činnosti subdodavatelsky, externími firmami.  

Radonový průzkum 

 • provádí se s cílem stanovit radonový index pozemku na základě objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin; 
 • stanovení radonového indexu je nutností pro návrh protiradonových opatření stavby, který musí být součástí stavebního řízení, resp. územního rozhodnutí o stavbě.

Geofyzikální průzkum

 • provádí se s cílem vymezit v horninovém prostředí geologické struktury (vrstvy, čočky, tektonické dislokace, antropogenní tělesa, vodní zdroje, průsaky hrází, úniky znečištění ze skládek a průmyslových zdrojů) na základě odlišných fyzikálních vlastností;
 • v rámci průzkumu je vždy volen soubor několika metod pro vzájemnou korelaci záznamů, nelze však opomenout, že se jedná o metody nepřímé, tzn. interpretaci záznamu se provádí výhradně na základě odborných zkušeností geofyzika.

Korozní průzkum

 • provádí se s cílem ověřit přítomnost stejnosměrných "bludných" proudů, které způsobují korozi kovových předmětů (potrubí, pancéřovaná kabelová vedení, železobetonové základy budov, apod.) umístěných v horninovém prostředí;
 • při projektování stavby je nutno výskyt bludných proudů zohlednit a navrhnout ochranná opatření (speciální ochranné povlaky kovových předmětů, katodické ochrany plošné či vertikální, apod.). 

Atmogeochemický průzkum 

 • provádí se s cílem posoudit riziko výstupu důlních plynů (metanu a oxidu uhličitého) na povrch terénu;
 • v případě pozitivního výsledu je nutno provést protiplynová opatření pro zajištění bezpečnosti staveb a obyvatel.

Geodetické práce 

 • provádí se s cílem přesně lokalizovat polohu zájmových bodů (průzkumných děl) nebo polohopisně a výškopisně zaměřit celou lokalitu; zaměření se provádí bodově, poloha bodu je dána souřadnicemi x, y (systém S-JTSK) a výška bodu souřadnicí z (systém Bpv);
 • je-li provedeno komplexní zaměření povrchu celé lokality, lze jej využít při sestavování ilustračních geotechnických řezů a vytváření 3D modelu horninového prostředí pro BIM.

Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?