Hydrogeologický průzkum (HGP)

Nabízené služby

 • Posouzení vsakování srážkových a odpadních vod
 • Realizace vsakovací zkoušky
 • Zpracování posudku pro ČOV 
 • Posouzení odvodnění stavební jámy
 • Posouzení jímání podzemních vod
 • Realizace čerpací a stoupací zkoušky 
 • Zpracování posudku pro povolení nakládání s vodami
 • Monitoring podzemních vod
 • Pasportizace vodních zdrojů
 • Odběry vzorků povrchových a podzemních vod

Hydrogeologický průzkum (HGP) se provádí s cílem poskytnout projektantům informace o existenci či absenci kolektorských vrstev v horninovém prostředí, o výskytu a charakteru podzemních vod ve vztahu k budoucí stavbě (agresivita podzemní vody, odvodnění stavební jámy) a se zřetelem na nakládání s povrchovými srážkovými a odpadními vodami (posouzení možnosti vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí)Průzkum poskytuje informace v rozsahu odpovídajícímu etapě vyhledávacího, podrobného nebo doplňkového HGP.  

Rozsah zpracování HGP (bude upřesněn v cenové nabídce dle etapy průzkumu):

 • úvod - údaje o objednateli a zpracovateli geologického úkolu, název úkolu, typ a etapa průzkumu, základní vstupní údaje, cíle průzkumu, pozice lokality (obec, okres, kraj, katastrální území, předmětná parcela či parcely);
 • metodika prací - harmonogram prací, rozsahy a typy průzkumných prací, počty odebraných vzorků, realizované terénní a laboratorní zkoušek, respektované zákony, vyhlášky, normy, odborné publikace;
 • údaje o kolektorských vrstvách  - rozčlenění horninového prostředí na vrstvy, resp. kolektory a izolátory, stanovení jejich průběžnosti, zrnitost, mocnost, nasycenost, propustnosti, vhodnosti pro zasakování srážkových a odpadních vod, pod.);
 • údaje o podzemních vodách - počet zvodní, úroveň jejich ustálených hladin, jejich charakter (volná, vztlaková), předpokládané oscilace nebo ověřené na základě monitoringu, předpokládaný či ověřený směr proudění vod, chemismus vod;
 • upozornění na střety zájmů - svahové deformace, poddolování, ložiska nerostů, ochranná pásma vodních zdrojů a záplavových území, kontaminace (dle SEKM, nebude-li realizován kontaminační průzkum);
 • posouzení odvodnění stavební jámy - na základě realizované čerpací a stoupací zkoušky;
 • posouzení jímání podzemních vod (vodní zdroj) - na základě realizované čerpací a stoupací zkoušky a posouzení regionálních HG poměrů; v případě zájmu lze samostatně zpracovat posudek pro povolení nakládání s vodami;
 • posouzení vsakování srážkových vod - na základě realizované vsakovací zkoušky či dostatečné archivní prozkoumanosti bude doporučeno, jak nakládat se srážkovými vodami odváděnými z vybudovaných zpevněných ploch;
 • posouzení vsakování odpadních vod - na základě realizované vsakovací zkoušky či dostatečné archivní prozkoumanosti bude doporučeno, jak nakládat s odpadními vodami; v případě zájmu lze samostatně zpracovat posudek pro ČOV či DČOV;
 • doporučení pro další etapy průzkumu - zhodnocení limit realizovaného průzkumu, stanovení rizik a z nich plynoucí doporučení pro průzkumné práce v další etapě.

Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?