Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

Nabízené služby

 • Posouzení založení RD či komerční stavby
 • Posouzení založení liniových staveb (kanalizace, plynovody, komunikace)
 • Posouzení založení zpevněných ploch (parkoviště, hřiště)
 • Posouzení budování přehrad, vodních nádrží, hrází
 • Studie pro územní plánování
 • Mapování skalních výchozů
 • Vytvoření 3D modelu pro BIM
 • Posouzení skládkování vytěženého zeminového materiálu
 • Kontrola základové spáry
 • Dozor pilot

Inženýrskogeologický průzkum (IGP) se provádí s cílem ověřit charakter horninového prostředí a poskytnout projektantům potřebné informace pro návrh vhodného způsobu založení stavby. Průzkum poskytuje informace o charakteru, průběhu a mocnosti vrstev horninového prostředí, jejich fyzikálně-mechanických a geotechnických vlastnostech, vhodnosti dalšího využití, apod. a to v rozsahu odpovídajícímu etapě orientačního, podrobného nebo doplňkového IGP. Výsledky průzkumu jsou zpracovány a předány v podobě závěrečné zprávy (ZZ), jejíž rozsah odpovídá aktuální etapě průzkumu a náročnosti stavby. Nedílnou součástí IGP je realizace HGP. V souvislosti se stavbou jsou často realizovány i další průzkumy a doplňkové činnosti.

Rozsah zpracování IGP (bude upřesněn v cenové nabídce dle etapy průzkumu):

 • úvod - základní údaje (objednatel a zpracovatel geologického úkolu, název úkolu, typ a etapa průzkumu), základní vstupní údaje, cíle průzkumu, pozice lokality (obec, okres, kraj, katastrální území, předmětná parcela či parcely);
 • metodika prací - harmonogram prací, rozsahy a typy průzkumných prací, počty odebraných vzorků, realizované terénní a laboratorní zkoušek, respektované zákony, vyhlášky, normy, odborné publikace;
 • charakteristika GT typů - rozčlenění horninového prostředí na GT typy, stanovení geotechnických charakteristik jednotlivých GT typů;
 • ilustrační geotechnické řezy - znázornění GT typů ve vertikálních řezech horninovým prostředím;
 • mapy - izolinie stropu předkvartérního podloží, stropu štěrkového kolektoru či jeho mocnosti (popř. jiného sledovaného parametru), účelové situace na podkladu ortofotomapy či koordinační situace;
 • 3D model pro BIM - model horninového prostředí vytvořený na základě geotechnických řezů v programu GEO5 exportovaný do otevřeného formátu *.ifc pro možnost použití v BIM (Building Information Management = Informační modelování staveb), jehož povinnost použití pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů je aktuálně projednávána ve vládě (návrh podán 17.5.2022: Zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí); 
 • upozornění na střety zájmů - ochrana ZPF, svahové deformace, seizmicita, poddolování, ložiska nerostů, ochranná pásma vodních zdrojů a záplavových území, kontaminace (dle SEKM, nebude-li realizován kontaminační průzkum);
 • posouzení základové půdy - charakteristika základové spáry či zemní pláně, doporučení potřeby a vhodnosti její úpravy (vápenná stabilizace, směsné pojivo, apod.);
 • posouzení zajištění stability stavební jámy, odřezu či zářezu - proti sesutí (svahování, larzeny, pilotová zeď apod.), proti přítokům podzemní vody;
 • doporučení způsobu založení stavby - hlubinné (piloty, mikropiloty), plošné (patky, pásy, deska);
 • posouzení vlivu podzemní vody na založení stavby - posouzení agresivity podzemní vody na betonové a ocelové konstrukční prvky, posouzení vlivu na pilotážní práce (vztlak vody, ochranné pažení, narušení stability okolních objektů);
 • posouzení využitelnosti vytěženého zeminového materiálu - zhodnocení možnosti využití vytěžených zemin či hornin do násypů či do podloží aktivní zóny;
 • posouzení skládkování vytěženého zeminového materiálu - na základě laboratorních analýz z výluhu zeminy posouzení určení skládky pro odpad (materiál odvezený z lokality);
 • doporučení pro další etapy průzkumu - zhodnocení limit realizovaného průzkumu, stanovení rizik a z nich plynoucí doporučení pro průzkumné práce v další etapě.

Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?