Kontaminační průzkum (KP)

Nabízené služby

 • Posouzení znečištění horninového prostředí (zemin a podzemních vod)
 • Monitoring znečištění
 • Odběry vzorků zemin, vod, sedimentů, kalů, odpadů
 • Hodnocení rizik znečištění
 • Určení typu skládky pro vytěženou zeminu 

Kontaminační průzkum (KP) se provádí s cílem posoudit charakter, míru, rozsah a směr migrace znečištění v horninovém prostředí, resp. v zeminách nebo podzemních vodách.  Znečištění horninového prostředí má vliv na zakládání staveb, především z hlediska nákladů v souvislosti nutností umístění vytěženého materiálu na typ skládky odpovídající míře a charakteru znečištění, Posouzení znečištění horninového prostředí se provádí etapovitě a rozsah zpracování KP odpovídá dané etapě průzkumu.

Rozsah zpracování KP (bude upřesněn v cenové nabídce dle etapy průzkumu):

 • úvod - údaje o objednateli a zpracovateli geologického úkolu, název úkolu, typ a etapa průzkumu, cíle průzkumu, pozice lokality (obec, okres, kraj, katastrální území, předmětná parcela či parcely);
 • metodika prací - harmonogram prací, rozsahy a typy průzkumných prací, počty odebraných vzorků, realizované terénní a laboratorní zkoušek, respektované zákony, vyhlášky, normy, odborné publikace;
 • přírodní poměry - geomorfologie, geologie, hydrologie, hydrogeologie, geochemie a hydrochemie;
 • archivní údaje o znečištění - stanoven na základě rešerše archivních dat dle databáze SEKM a portálu ČGS, vytipování látek potenciálního zájmu a dalších rizikových faktorů;
 • realizace průzkumu, odběry vzorků - odběry vzorků zemin a podzemních vod, laboratorní analýzy;
 • posouzení charakteru a míry znečištění horninového prostředí - na základě stanovení obsahu vybraných polutantů ve vzorcích zemin či vod, porovnáním s limitními hodnotami MŽP 2013  - Indikátory znečištění či dalšími předpisy;
 • monitoring a posouzení migrace znečištění - monitoring se provádí pravidelným odběrem vzorků vod, jejich laboratorními analýzami, při nichž se sleduje obsah zvolených polutantů v daném místě a čase; pozorování poskytuje možnost stanovení směru migrace znečištění a určení způsobu šíření (povrchovými nebo podzemními vodami);
 • hodnocení rizik znečištění - posouzení zdravotních a ekologických rizik a návrh nápravných opatření;
 • doporučení pro další etapy průzkumu.

Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?