Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Nabízené služby

 • zpracování podkladů pro odnětí půdy ze ZPF (žádost + přílohy)

Je-li projektována stavba na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem pro výskyt orné půdy, je nutno před zahájením stavebních prací provést dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odnětí se provádí na základě žádosti, doplněné povinnými přílohami, podané na Odbor životního prostředí, na úřadu s příslušnou působností (dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu). 

Rozsah zpracovaných podkladů:

 • žádost o dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF (dočasné - v místech projektovaných k dočasnému využití v průběhu stavby; trvalé - v místech budoucích zpevněných ploch, např. v půdorysu stavby, parkovišť, komunikací, chodníků, apod.); žádost musí vedle základních údajů obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení dopadu odnětí půdy na ZPF a zdůvodnění vhodnosti odnětí z hlediska ochrany ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů;
 • údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, na nichž má dojít k odnětí půdy ze ZPF;
 • vyjádření vlastníků pozemků k navrhovanému odnětí půdy ze ZPF;
 • výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF s uvedením všech srážek a přirážek k základní ceně pozemku (dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. o stanovení třídy ochrany a dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku);
 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena ZPF nebo rekultivována (zalesněním, vybudováním vodních ploch, apod.);
 • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využit;
 • vyhodnocení a návrh alternativ pro umístění stavby;
 • výsledky pedologického průzkumu;
 • údaje o odvodnění a závlahách;
 • údaje o protierozních opatřeních;
 • zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany;
 • informace v jakém řízení má být souhlas o odnětí ze ZPF podkladem;
 • plán opatření na zadržení vody v krajině.


Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?