Pedologický průzkum (PP)

Nabízené služby

 • Ověření půdních poměrů
 • Bilance skrývky
 • Využitelnost skrývky

Pedologický průzkum (PP) je realizován na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem (ZPF) pro výskyt orné půdy, v souvislosti s jejím odnětím v důsledku projektované stavby. Závěrečná zpráva z pedologického průzkumu je povinnou přílohou žádosti pro dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF. 

Rozsah zpracování PP:

 • úvod - údaje o objednateli a zpracovateli geologického úkolu, název úkolu, typ a etapa průzkumu, cíle průzkumu, pozice lokality (obec, okres, kraj, katastrální území, předmětná parcela či parcely);
 • metodika prací - harmonogram prací, rozsahy a typy průzkumných prací, počty odebraných vzorků, realizované terénní a laboratorní zkoušek, respektované zákony, vyhlášky, normy, odborné publikace;
 • metodika prací - harmonogram prací, rozsah a typy průzkumných prací, počet odebraných vzorků, polních zkoušek;
 • obecné půdní poměry - obecná charakteristika bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a hlavní půdní jednotky (HPJ) dle portálu ČÚZK, do níž náleží předmětná parcela či parcely;
 • ověřené půdních poměrů - zhodnocení aktuálního půdního profilu  (orniční a podorniční vrstvy) na lokalitě, na základě realizovaného průzkumu, tj. vpichů pedologickou jehlou a ručně kopané sondy; hodnocení zahrnuje určení HPJ, její propustnost, obsah skeletu, humusu, sklonitost, apod.;
 • porovnání obecných a ověřených půdních poměrů - stanovení odchylek ověřeného od obecné charakteristiky BPEJ a HPJ; definování zjištěných skutečností pro případnou rebonitaci jednotky v prostoru lokality či při výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF;
 • bilance skrývky - stanovení ploch vhodných pro skrývku půdního profilu, určení mocnosti ornice a podornice a oddělené posouzení vhodnosti jejich skrývky; 
 • využitelnost skrývky - zvážení a doporučení hospodárného využití skrývky, např.  uskladnění pro účely rekultivace, odvoz na plochy určenéh orgánem ZPF.

Máte dotaz, chcete zpracovat nabídku?